Welkom bij de grootste (web)winkel voor al uw gereedschap en toebehoren

Algemene Voorwaarden van de Fliert 2019

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAZ
(branche-organisatie technische handel)


1. Algemeen
a. Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") maken deel uit van elke offerte
uitgebracht door een lid van Vertaz (het "Vertaz-lid Van de Fliert groothandel in Gereedschap
Techniek en Beveiliging, hierna te noemen Van de Fliert) en van elke overeenkomst waarbij Van de
Fliert zaken levert en/of werkzaamheden verricht (waaronder begrepen opdracht en aanneming van
werk). Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met Van de Fliert
die langs elektronische weg tot stand komen.
b. Andersluidende voorwaarden maken alléén deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover het
Van de Fliert en de wederpartij zulks schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen.
c. De algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing
en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. In geval van strijd tussen de bepalingen van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden,
prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.


2. Offerte
a. Alle offertes van Van de Fliert zijn vrijblijvend.
b. De offerte verliest zijn geldigheid indien deze niet binnen 14 dagen na dagtekening
onvoorwaardelijk schriftelijk door de wederpartij is aanvaard.
c. Iedere offerte is gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij
staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
d. Indien de wederpartij de offerte niet aanvaardt, heeft Van de Fliert het recht om alle aan de offerte
verbonden kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.


3. Totstandkoming overeenkomst
a. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van Van de Fliert of, ingeval
de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, door elektronische of schriftelijke
bevestiging van Van de Fliert .
b. De onder a. bedoelde bevestigingen worden geacht de overeenkomst met de wederpartij volledig
weer te geven.
c. Indien de overeenkomst wordt aangegaan tussen Van de Fliert en een wederpartij handelend in
de uitoefening van een beroep of bedrijf zal het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 BW
(informatieverplichtingen) alsmede het bepaalde in artikel 6:227c BW (totstandkoming overeenkomst)
niet van toepassing zijn.


4. Uitvoering overeenkomst
a. Van de Fliert mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij dit
wenselijk acht. Van de Fliert staat in voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door deze
derden.
b. De wederpartij staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die voor een behoorlijke uitvoering
van de overeenkomst nuttig en noodzakelijk zijn, tijdig aan Van de Fliert zijn en worden verstrekt, en
dat deze gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn.
c. De wederpartij zorgt ervoor dat Van de Fliert zijn werkzaamheden ongestoord en op het
overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de
beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen.
d. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies en diefstal,
aan zaken van Van de Fliert , zoals gereedschappen en voor de werkzaamheden bestemde
materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere
overeengekomen plaats.
e. Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel 4 sub b. en c. niet nakomt, of
het geval bedoeld in artikel 4 sub d. zich voordoet, en daardoor vertraging in de uitvoering van de
werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de wederpartij alsnog
aan deze verplichtingen voldoet, of de verloren c.q. gestolen zaken vervangt, en de planning van Van
de Fliert dit toelaat. De wederpartij is aansprakelijk voor alle voor Van de Fliert uit de vertraging
voortvloeiende schade.
f. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van de uitvoering van de
overeenkomst benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan
deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de
wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken
van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

5. Rechten van intellectuele eigendom
a. Van de Fliert behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door hem gedane aanbiedingen,
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, (proef)modellen, programmatuur en
dergelijke.
b. De rechten op de in dit artikel 5 sub a. genoemde gegevens en voorwerpen blijven eigendom van
Van de Fliert ongeacht of aan de wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn
gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van de Fliert
niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De wederpartij is per overtreding van deze
bepaling aan Van de Fliert een boete verschuldigd van 10.000. Deze boete kan naast een
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
c. De wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens en voorwerpen als bedoeld in dit artikel 5
sub a. op eerste verzoek binnen de door Van de Fliert gestelde termijn in onbeschadigde staat franco
retour zenden. Bij overtreding van deze bepaling is de wederpartij een boete verschuldigd van
1.000 per dag. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.


6. Communicatie
a. Iedere communicatie tussen Van de Fliert en de wederpartij kan elektronisch geschieden tenzij de
wet anders bepaalt.
b. Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk moet
worden gedaan dan kan dit tevens langs elektronische weg mits het elektronische bericht printbaar is.
c. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en/of printen van elektronische
communicatie. De door Van de Fliert opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt als
bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de wederpartij.
d. Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag van
verzending. Indien elektronische communicatie niet is ontvangen als gevolg van ICT problemen van
de wederpartij, komt dit voor rekening en risico van de wederpartij.


7. Adviezen, ontwerpen en materialen
a. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van Van de Fliert welke niet
nadrukkelijk onderdeel van de overeenkomst zijn.
b. De kosten van of verband houdende met de in artikel 5 sub a. van deze Algemene Voorwaarden
genoemde gegevens en voorwerpen kunnen aan de wederpartij worden doorberekend.
c. De wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen
en ontwerpen, alsmede voor de functionele geschiktheid van door hem voorgeschreven materialen.
d. De wederpartij vrijwaart Van de Fliert voor elke aanspraak van derden met betrekking tot door of
namens de wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen en dergelijke.

8. Prijzen
a. De prijzen zijn exclusief:
(1) omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd;
(2) kosten van verpakking;
(3) reisuren, reis- en verblijfkosten;
(4) kosten ter voorkoming of beperking van schade aan bij de uitvoering van werkzaamheden
aanwezige zaken.
Van de Fliert heeft het recht deze kosten apart bij de wederpartij in rekening te brengen.
b. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen het land waar Van de Fliert is
gevestigd en gedurende normale werktijden, waaronder wordt verstaan maandag tot en met vrijdag
tussen 8:00 en 18:00 uur, met een maximum van acht uren per dag.
c. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren in prijs stijgen, is Van de
Fliert bevoegd deze prijsstijging aan de wederpartij door te berekenen mits de uitvoering van de
overeenkomst ten tijde van de prijsstijging nog niet volledig is voltooid. De wederpartij is gehouden de
prijsstijging te voldoen gelijktijdig met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende
overeengekomen betalingstermijn.
d. Bij wijziging van of toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, mag Van de
Fliert de prijs volgens zijn gebruikelijke tarieven verhogen. Van de Fliert is nimmer verplicht aan een
dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke
overeenkomst wordt gesloten.
e. Indien er sprake is van meerwerk, heeft Van de Fliert het recht om de prijs te verhogen. Meerwerk
wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk
wordt overeengekomen. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk indien er
sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek of indien door de wederpartij
verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.


9. Betalingsvoorwaarden
a. Indien op de factuur geen betalingstermijn is vermeld dienen facturen uiterlijk binnen 30 dagen na
dagtekening van de factuur, danwel binnen een andere tussen de wederpartij en Van de Fliert
schriftelijk overeengekomen betalingstermijn, door de wederpartij aan Van de Fliert te worden
voldaan op een door Van de Fliert aangewezen rekening.
b. Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door Van de Fliert vast te
stellen kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door de wederpartij verschuldigd indien
betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.
c. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Van de Fliert een naar diens oordeel voldoende
zekerheid te stellen ter zake van de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde
bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek, is Van de Fliert bevoegd de levering op te
schorten of de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de wederpartij te verhalen.
d. Al hetgeen Van de Fliert uit hoofde van enigerlei overeenkomst van de wederpartij te vorderen
heeft, is onmiddellijk opeisbaar als:
(1) een betalingstermijn is overschreden;
(2) beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd;
(3) in geval de wederpartij een vennootschap is, de wederpartij wordt ontbonden, geliquideerd, failliet
is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
(4) in geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, de wederpartij het verzoek doet te worden
toegelaten tot gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
e. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij direct
rente aan Van de Fliert verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke
rente voor handelstransacties (artikel 6:119a BW) als deze hoger is. De wederpartij is voorts aan Van
de Fliert alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarvan de hoogte minimaal 15% van het
totale door de wederpartij aan Van de Fliert verschuldigde zal bedragen.
f. Indien Van de Fliert in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten
die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de wederpartij.
g. Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op Van de Fliert te verrekenen wordt uitgesloten.
h. De wederpartij kan aan Van de Fliert een machtiging verstrekken om door de wederpartij
verschuldigde bedragen via automatische incasso van de wederpartij te incasseren. Indien Van de
Fliert een bedrag van de wederpartij incasseert met gebruikmaking van een dergelijke incasso, zal
Van de Fliert de wederpartij daar tenminste een (1) werkdag voorafgaand aan het uitvoeren van de
incasso over informeren middels een prenotificatie. De prenotificatie kan separaat, als onderdeel van
de factuur of op andere door Van de Fliert te bepalen wijze worden gecommuniceerd.


10. Levertijd
a. De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door Van de Fliert bij benadering vastgesteld. Bij de
vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Van de Fliert uit van de omstandigheden
die hem op dat moment bekend zijn.
b. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Van de Fliert bekend waren bij
vaststelling van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode, kan Van de Fliert de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder deze
omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden in dat geval niet in de planning van Van de
Fliert kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig
om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als
het meerwerk niet in de planning van Van de Fliert kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden
worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Van de Fliert , wordt de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voorzetting van de werkzaamheden
niet in de planning van Van de Fliert kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden
uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
e. Elke aansprakelijkheid van Van de Fliert voor overschrijding van de levertijd en/of
uitvoeringsperiode is uitgesloten.


11. Keuring
a.voor rekening en risico van de wederpartij. Onder de voor rekening van de wederpartij komende
keuringskosten zijn begrepen de kosten welke Van de Fliert ter zake van de keuring moet maken.
b. Indien uit keuring blijkt dat (een gedeelte van) de zaken niet voldoet aan de overeenkomst, dan is
de wederpartij gehouden Van de Fliert hiervan onverwijld schriftelijk gemotiveerd mededeling te doen
en Van de Fliert in de gelegenheid te stellen om alsnog na te komen. Van de Fliert kan de levertijd
verlengen met de tijd die nodig is om alsnog na te komen.
c. Acht dagen na het tijdstip waarop de keuring heeft plaatsgevonden, vervalt het recht van de
wederpartij om zich jegens Van de Fliert op het resultaat van de keuring te beroepen.


12. Levering van zaken
a. Tenzij de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, vindt levering plaats EX
WORKS (af fabriek/af winkel/af bedrijfspand) conform de Incoterms 2010. Het risico van de zaak gaat
over op het moment dat Van de Fliert deze ter beschikking stelt aan de wederpartij. Het risico van
laden en lossen rust op de wederpartij.
b. Ingeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, vindt levering EX WORKS
(conform de Incoterms 2010) plaats op het door de wederpartij opgegeven adres. Het risico van de
zaak gaat over op het moment dat Van de Fliert deze aflevert op dat adres. Het risico van laden en
lossen rust op de wederpartij.
c. De wederpartij aanvaardt de geleverde zaken met inachtneming van een marge van plus of minus
10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van die zaken.
d. Indien zaken op basis van een monster worden geleverd, geldt het monster als referentie voor de
gemiddelde hoedanigheid van de zaken.
e. Weigert de wederpartij na het verstrijken van de levertijd of, ingeval de overeenkomst langs
elektronische weg tot stand komt, op het moment van aflevering, de zaken (volledig) af te nemen, dan
is Van de Fliert bevoegd:
(1) de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, ongeacht overmacht zijdens de
wederpartij en onverminderd de verplichting van de wederpartij tot betaling van de overeengekomen
prijs;
(2) de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de
wederpartij, waarbij de wederpartij alle kosten en schade van Van de Fliert zal vergoeden;
(3) de zaken te verkopen, indien naar zijn oordeel verdere bewaring van de zaken niet van hem kan
worden gevergd.
f. Indien schriftelijk levering op afroep is overeengekomen, is de wederpartij gehouden de zaken
volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema af te nemen. Indien een afroep- en
afleverschema ontbreekt, dient de wederpartij op eerste verzoek van Van de Fliert binnen de daarbij
gestelde termijn alle zaken af te nemen.
g. Indien schriftelijk uitdrukkelijk levering franco werk of op de wal is overeengekomen, is Van de
Fliert niet gehouden de zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig over een
behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar
water, kan komen.
h. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van het vervoer benodigde
toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen,
ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de wederpartij. De
wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste
toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.


13. Oplevering van werkzaamheden
a. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer:
(1) de wederpartij het werk heeft goedgekeurd;
(2) het werk door de wederpartij in gebruik is genomen. Neemt de wederpartij een gedeelte van het
werk in gebruik, dan geldt dat gedeelte als opgeleverd;
(3) Van de Fliert schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de
wederpartij niet binnen 14 dagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al
dan niet is goedgekeurd;
(4) de wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen
die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het
werk niet in de weg staan.


14. Emballage
a. Van de Fliert is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan de wederpartij in rekening te
brengen.
b. In geval van retourzending van de emballage binnen 7 dagen door de wederpartij zal het op de
voet van dit artikel 14 sub a. gefactureerde bedrag aan de wederpartij worden gecrediteerd.
c. Van de Fliert is niet gehouden tot creditering als in dit artikel 14 sub b. bedoeld, indien de
wederpartij de emballage niet tijdig of niet in goede staat retourneert, zulks ter beoordeling van Van
de Fliert .
15. Eigendomsvoorbehoud
a. De levering van zaken door Van de Fliert vindt plaats onder toepassing van een verruimd
eigendomsvoorbehoud. Na levering blijft Van de Fliert eigenaar van alle door hem geleverde zaken
zolang al zijn huidige en toekomstige vorderingen ter zake van alle leveringen van zaken en daarmee
verband houdende werkzaamheden, de bedragen bedoeld in artikel 9 sub b. en e. van deze
Algemene Voorwaarden, de kosten van invordering en zijn overige kosten en schade, niet volledig
zijn voldaan.
b. Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn
normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
c. Nadat Van de Fliert zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij alle door hem geleverde
zaken terughalen. De wederpartij staat Van de Fliert toe de plaats te betreden waar deze zaken zich
bevinden.
d. Als Van de Fliert geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken
zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan
Van de Fliert te verpanden.


16. Klachtenregeling
a. Klachten van de wederpartij ter zake van gebreken aan de overeengekomen prestatie, dienen
onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na levering van de zaken en/of oplevering van de
werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd bij Van de Fliert te worden ingediend.
b. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen 14 dagen kunnen worden waargenomen, zullen
onmiddellijk na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan Van de Fliert worden medegedeeld
doch uiterlijk zes maanden na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden.
c. Na het vervallen van de tijdslimiet zoals genoemd in dit artikel 16 sub b., kan de wederpartij geen
beroep meer doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie.
d. Een klacht inzake een levering wordt in ieder geval niet gehonoreerd als Van de Fliert niet in de
gelegenheid wordt gesteld om een dergelijke klacht te onderzoeken. Op verzoek van Van de Fliert ,
zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft (of een deel daarvan) retourneren
conform het bepaalde in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden. Tot het moment waarop de
toestemming van Van de Fliert als bedoeld in artikel 17 sub a. van deze Algemene Voorwaarden
wordt verleend, zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft voor eigen rekening en
risico in zijn bezit houden. Een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden wordt in ieder geval niet
gehonoreerd indien Van de Fliert niet in de gelegenheid is gesteld de klacht op geschikte wijze te
onderzoeken.
e. Indien en voor zover Van de Fliert een klacht inzake geleverde zaken ingevolge dit artikel
accepteert, zal hij, naar eigen keuze:
(1) het gebrek herstellen;
(2) de gebrekkige zaak vervangen;
(3) de zaak terugnemen en de wederpartij crediteren voor de prijs van de desbetreffende zaak.
De wederpartij kan daarnaast geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.
In geval van herstel van het gebrek of vervanging van de gebrekkige zaak, zijn de bepalingen van
artikel 12 van de Algemene Voorwaarden daarop wederom van toepassing.
f. Indien en voor zover Van de Fliert een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden ingevolge dit
artikel accepteert, dan is de wederpartij verplicht Van de Fliert in de gelegenheid te stellen het werk
opnieuw op te leveren. De bepalingen van artikel 13 van de Algemene Voorwaarden zijn daarna
wederom van toepassing.
g. Het indienen van een klacht ontheft de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Van
de Fliert . De wederpartij heeft alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid.


17. Retourzendingen
a. Retourzendingen behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van de Fliert .
b. Een retourzending door de wederpartij dient te allen tijde franco te geschieden onder vermelding
van het factuurnummer en de datum van levering.
c. Met het in ontvangst nemen van door de wederpartij retour gezonden zaken erkent Van de Fliert
geen enkele tekortkoming in de nakoming.

18. Garantie
a.
b. De wederpartij kan geen beroep doen op een garantie indien:
(1) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of
onzorgvuldig gebruik van een geleverde zaak;
(2) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van normale slijtage of niet of onjuist uitgevoerd
onderhoud;
(3) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of reparatie
door de wederpartij of door derden;
(4) de geleverde zaak gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is;
(5) de geleverde zaak aan een derde is overgedragen;
Van de Fliert staat gedurende een periode van twaalf maanden na (op)levering in voor de goede
uitvoering van de overeengekomen prestatie. Dit betreft de werking van het geleverde materiaal,
eventuele de- en montage uren worden in rekening gebracht.

(6) Van de Fliert de geleverde zaak geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en Van de
Fliert zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie;
(7) Van de Fliert bij de vervaardiging van de geleverde zaak grondstoffen en dergelijke op aanwijzing
van de wederpartij heeft gebruikt;
(8) het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en dergelijke,
welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was;
(9) de wederpartij niet al zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct jegens Van de Fliert
is nagekomen.


19. Aansprakelijkheid
a. Behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Van de Fliert , is Van de Fliert niet aansprakelijk
jegens de wederpartij, diens personeel of derden, voor enigerlei directe of indirecte schade in verband
met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. De wederpartij vrijwaart Van de Fliert in dit verband
voor alle aansprakelijkheid jegens derden.
b. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Van de Fliert beperkt tot het bedrag van de uitkering
onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeraar van Van de Fliert om
welke reden dan ook niet uitkeert of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen
dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van Van de Fliert in alle gevallen beperkt zijn tot:
(1) het bedrag van de netto overeengekomen prijs in de overeenkomst waarop de
schadeveroorzakende gebeurtenis direct betrekking heeft; of
(2) als gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen, het bedrag van de netto overeengekomen prijs
van dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij
aansluit.
c. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Van de Fliert meer bedragen dan 15.000 per
gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
d. Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking:
(1) bedrijfsschade zoals gederfde winst en stagnatieschade;
(2) opzichtschade zoals schade die bij uitvoering van de werkzaamheden aan andere zaken wordt
toegebracht.
e. Iedere rechtsvordering van de wederpartij jegens Van de Fliert verjaart door het enkele verloop
van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft.
f. De wederpartij vrijwaart Van de Fliert alsmede diens personeel en hulppersonen tegen alle
aanspraken van derden, ongeacht de reden, welke op enigerlei wijze verband houden met de
overeenkomst en de uitvoering daarvan. Van de Fliert zal jegens de wederpartij alleen aansprakelijk
zijn indien en voor zover de betreffende aansprakelijkheid ingevolge de toepasselijke overeenkomst
en deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van Van de Fliert komt.
g. Indien de zaken niet door Van de Fliert zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van
Van de Fliert jegens de wederpartij in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier
van Van de Fliert jegens Van de Fliert aansprakelijk zal zijn.
h. De wederpartij vrijwaart Van de Fliert voor alle aanspraken van derden wegens
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een
derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Van de Fliert geleverde producten en/of materialen.


20. Overmacht
a. Bij overmacht van Van de Fliert is deze bevoegd om de overeengekomen levertijd en/of
uitvoeringsperiode te verlengen met de duur van de overmacht danwel om de overeenkomst, indien
nog niet volledig uitgevoerd, te ontbinden. Zulks zonder dat hieruit enige verplichting tot
schadevergoeding voor Van de Fliert voortvloeit.


21. Geschillen
a. Alle met Van de Fliert gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.
b. Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is uitgesloten, evenals enige
andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
c. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van Van de Fliert .
Naast de woonplaats van Van de Fliert wordt tevens domicilie gekozen te Utrecht, dit ter uitsluitende
beoordeling van Van de Fliert .
d. Partijen kunnen nader overeenkomen dat het geschil aan een arbiter wordt voorgelegd. Arbitrage
zal te allen tijde plaatsvinden met inachtneming van het Reglement van het Arbitrage Instituut
Bouwstoffen (AIBs), zoals dat reglement geldt op het tijdstip waarop het geschil wordt aanhangig
gemaakt.


22. Conversie
a. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Van de
Fliert en de wederpartij in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige
respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage onder nr. 40407209 d.d. 23 september
2013 en op 2 oktober 2013 bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage onder nr. 64/2013.