Welkom bij de grootste (web)winkel voor al uw gereedschap en toebehoren

Klachtenregeling

a. Klachten van de wederpartij ter zake van gebreken aan de overeengekomen prestatie, dienen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd bij Van de Fliert te worden ingediend.

b. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen 14 dagen kunnen worden waargenomen, zullen onmiddellijk na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan Van de Fliert worden medegedeeld doch uiterlijk zes maanden na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden.

c. Na het vervallen van de tijdslimiet zoals genoemd in dit artikel 16 sub b., kan de wederpartij geen beroep meer doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie.

d. Een klacht inzake een levering wordt in ieder geval niet gehonoreerd als Van de Fliert niet in de gelegenheid wordt gesteld om een dergelijke klacht te onderzoeken.Op verzoek van Van de Fliert , zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft (of een deel daarvan) retourneren conform het bepaalde in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden.
Tot het moment waarop de toestemming van Van de Fliert als bedoeld in artikel 17 sub a. van deze Algemene Voorwaarden wordt verleend, zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft voor eigen rekening en risico in zijn bezit houden. Een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden wordt in ieder geval niet gehonoreerd indien Van de Fliert niet in de gelegenheid is gesteld de klacht op geschikte wijze te onderzoeken.

e. Indien en voor zover Van de Fliert een klacht inzake geleverde zaken ingevolge dit artikel accepteert, zal hij, naar eigen keuze: (1) het gebrek herstellen; (2) de gebrekkige zaak vervangen; (3) de zaak terugnemen en de wederpartij crediteren voor de prijs van de desbetreffende zaak. De wederpartij kan daarnaast geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding. In geval van herstel van het gebrek of vervanging van de gebrekkige zaak, zijn de bepalingen van artikel 12 van de Algemene Voorwaarden daarop wederom van toepassing.

f. Indien en voor zover Van de Fliert een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden ingevolge dit artikel accepteert, dan is de wederpartij verplicht Van de Fliert in de gelegenheid te stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van artikel 13 van de Algemene Voorwaarden zijn daarna wederom van toepassing.

g. Het indienen van een klacht ontheft de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Van de Fliert . De wederpartij heeft alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid.

 

Heeft u een klacht over ons?

U kunt deze sturen naar:
info@vdfliert.nl 

Of via de post naar:

Van de Fliert
Van Zuijlen van Nieveltlaan 59c.
3771AB in Barneveld. (Netherlands)